Miorёia to brand te 3 step!

Na marca sterscia y da conёsce fora bun dёida na dita da avёi n majer suzes, propi por chёsc él important da cherié na brand identity che joa. N svilup avisa dl brand garantёsc che döt vais bun y funzionёies te vigni vers.

Scopri come

Imprömadedöt él important ch’an ais les linies dl brand schematisades te n post su: la Brand HUB é n’aplicaziun che liёia to brand ala seziun marketing. Al é saurí da la ajorné y düc i partner é dagnora up to date. Chёsc poste ciafé cun nosta Brand HUB:

Manual de trasformaziun

Imaginёia chёsta brand journey sciöche na guida che te dёida da fá gní fora tüa creativité, n vare indolater. Ara mёt les porsones che te socodёsces tl zёnter de to prozes de proietaziun y te dá na man da ciafé respostes nöies a de ri problems.

Eserzizi por tό dezijiuns

Le design che mёt tl zёnter la porsona é na manira pratica, y che vá ince da adoré deplü iadi, por ti rové pormez a soluziuns inovatives. Imaginёia chёsta metoda sciöche na dёrta guida che te dёida da trá fora tüa creativité damí ch’ara vá.

Ejёmpli pratics

Al n’é nia dagnora saurí da avёi la suravijiun dles espresciuns tecniches. I un splighé döt le prozes cun ejёmpli concrec por na esperiёnza userfriendly.

Tü dac personai gnará personai gnará tuc madër por manajé tüa domanda y ne gnará te degun cajo passá a porsones terzes do la normativa varënta (GDPR 679/2016, Codice della privacy 2003). Titolar dl tratamënt é Michael Moling Str. Gran Ega, 4 BZ - Italia hi@studiopuls.it. Li döta nosta privacy policy.